วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2556


แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โปรแกรม  
Data Management Center
ปีการศึกษา 2556   สพป.น่าน เขต 1

1.  สพป.น่าน 1  ส่งแบบฟรอ์มให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ใช้แบบ from student 
    ใช้เก็บข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่  เช่นนักเรียน อนุบาล 1หรือ 2   ป.1   ที่ยังไม่มีในระบบ  DMC 
    ปี 2555พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและของบิดา มารดา  ส่งถึง สพป.น่าน 1
    ก่อนวันอบรม(เพื่อจะใช้บันทึกข้อมูลในวันอบรม) ภายในวันที่
31 .2556
2. ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงนักเรียนทุกคน ในโรงเรียน เพื่อนำมาบันทึกในระบบDMC ปี 2556
ตามแบบฟอร์มที่ให้ หน้าเว็บ
www.ednan1.go.th   
3. ให้ครูที่รับผิดชอบนักเรียนพิการ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนพิการ แจ้งรายชื่อและชั้น
และลักษณะความพิการ เพื่อนำมาบันทึกลงในระบบ
DMC   ให้ตรงกับที่รายงานกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  เพราะจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการขอให้ครูที่รับผิดชอบให้ความสำคัญ

4. ข้อมูลนักเรียนพักนอน   มี 15  โรงเรียน  และได้ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนพักนอน ที่กลุ่มนโยบายและแผนแล้ว    ขอให้ส่งรายชื่อมาด้วย  เพื่อจะบันทึกลงใน ระบบ DMC   

                                  การรายงานเป็นรูปเล่ม ส่งภายใน
30  มิถุนายน 2556
สพป.น่าน เขต 1 ให้ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม เพื่อโรงเรียนจะได้มีข้อมูลสารสนเทศใช้ในโรงเรียนและ สพป.
ดังนี้  
ตามแบบฟอร์ม  จัดทำปก ตามรูปแบบดังนี้

                                         ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
                                                 ปีการศึกษา  2556
                                     
                              Data Management Center 2013


                                         โรงเรียน......................................
                                        อำเภอ  .......................     จังหวัดน่าน
                            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1                                                                                                     งาน.........................

โรงเรียน...............................
โทร 054 -..........................        1. ข้อมูลทั่วไป จำนวน  6  หน้า  
        2.  ข้อมูลที่สรุปจาก ข้อมูล DMC  จำนวน   
10 ตาราง  พร้อมรายชื่อนักเรียนจาก  DMC 2013
3.ข้อมูลครู เขตได้จัดทำแบบฟอร์มให้และให้โรงเรียนเติมเต็มในส่วน ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ
นักการภารโรง และเบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน  และโทรศัพท์มือถือของครูแต่ละคน  นำมาเข้าเล่มด้วยในหน้า
สุดท้ายของรูปเล่ม
(สำหรับข้อมูลครูให้ดาวโหลดเป็น ไฟส์   Excel   พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และส่งกลับให้สพป.น่าน เป็นไฟส์ Excel
ที่   Email : ednan1@ednan1.go.th)
1 ความคิดเห็น:

  1. ศึกษารายละเอียดดูนะค่ะเยอะมากเลย แต่เราช่วยกันทำก็ค่อยๆ หมดไปปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะ

    ตอบลบ