วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center


คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center

1.      แนะนำระบบ DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2556
(ต่อไปนี้ในเอกสารจะเรียกว่า DMC56) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นตามจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซึ่งในอดีตใช้ซอฟแวร์ OBEC , SMIS และ DMC ในปี 2555


รูป 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ DMC56

ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมดังนี้
1. มีเลข 13 หลัก ของผู้ลงทะเบียน(ครูที่รับผิดชอบในโรงเรียนนั้น)ธุรการของโรงเรียนจะลงทะเบียนได้แค่โรงเรียนเดียว ระบบจะไม่ให้เลข 13 หลักซ้ำ
2. ใช้  E: mail ของ Gmail  เท่านั้น ในการลงทะเบียน (แนะนำให้สมัคร G -mail ก่อน)
3. ขอให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 3 มิ.ย.56 จะอบรมวันที่ 4 - 10 มิ.ย.56
เว็บไซต์นี้    
http://portal.bopp-obec.info/obec56/

2. การลงทะเบียนระบบ DMC 2556

รูปที่  2  แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ DMC
3.โรงเรียนสามารถทำตามขั้นตอนการงานกรอกข้อมูลด้วยระบบ DMC 2556 ดังต่อไปนี้
3.1. เข้า  browser  ด้วย fire fox   สู่ระบบ   DMC56   ผ่านทาง http://portal.bopp-obec.info/obec56
3.2.    ลงทะเบียนการใช้งานระบบ (Username) โดยการเข้าเมนู “ลงทะเบียน    

                                                          รูป 3 เมนูลงทะเบียน

                                             รูปที่  4  หน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การตั้งชื่อผู้ใช้งาน
(Username)
ให้ตั้งตามข้อกำหนดดังนี้มิเช่นนั้นจะไม่เปิดใช้งาน
- ใช้อักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ได้ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่  (กรุณาอย่าตั้ง username

เป็นภาษาไทย)

- ใช้ตัวเลข 0-9

- ห้ามมีช่องว่างและตัวอักขระพิเศษเช่น " ' , . : ; ! @ # $ % ^ & * ( ) { } +

- ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษรตัวอย่างที่ถูกต้อง: 2001 30050000 ppt7585 rock_stone bananaตัวอย่างที่ไม่เปิดให้ใช้งาน: p@t  นายเอ นายบี man2.ct  ts$bona
รูปที่  5 หน้าจอลงทะเบียน ส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน

ในช่องถัดไปให้กรอกชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  โทรศัพท์ติดต่อ และ อีเมล์ของท่าน

                                รูป 6 หน้าจอลงทะเบียน ส่วนการเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

- เลือก SCHOOL_MANAGER  โรงเรียน        - เลือกเขต    5501000    สพป.น่าน เขต 1
- เลือกโรงเรียน
- กำหนดรหัสผ่าน   > ยืนยันรหัสผ่าน    >  คลิก ลงทะเบียน
4.    สพป.น่าน เขต 1 จะอนุมัติให้ใช้งานกรอกข้อมูลในระบบวันอบรม4.1    ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตอนุมัติการใช้งาน Username ที่ลงทะเบียนไว้4.2.    Login เข้าสู่ระบบ DMC56 ด้วย Username ที่ลงทะเบียน โดยการเข้าเมนู เข้าระบบ
4.3.    จะปรากฏหน้าจอการ login เข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน  (username) และรหัสผ่าน (password) ลงในช่องที่แสดงและกดปุ่ม เข้าระบบเพื่อเข้าสู่ DMC56

หากปรากฏข้อความว่าชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ลองทดสอบพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
          หากยังปรากฏคำแจ้งเตือนอยู่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตสอบถามว่าชื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนของท่านได้เปิดการใช้งานแล้วหรือยัง

2 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

    ตอบลบ
  2. การอินพุตข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหาด้านกรอกมาก โดยเฉพาะการกรอกทีละคน ซึ่งประสบปัญหาหลายส่วน เช่น เวลาในการกรอก การรอให้โรงเรียนเดิมยกเลิกนักเรียน
    ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการอินพุตข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ส่งเป็นไฟล์ *.txt / *.dbf / *.xls หรืออื่นๆ ที่สามารถอินพุตได้ทีละหลายคน ก็เรียนฝากทางผู้ดูแลระบบพิจารณาด้วย เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    หวังอย่างยิ่งว่า สิ่งดีๆ คงมีขึ้นด้วยมือท่านแน่นอน ขอเสนอแนะเพื่อให้กำลังใจผู้พัฒนาการศึกษาของชาติตลอดไป

    ตอบลบ